Kompānijas kvalitātes un ekoloģijas politika

TTS uzņēmuma darbība ir vērsta uz uzņēmuma reputācijas veidošanu un saglabāšanu kā uzticamam partnerim pasūtāmo izstrādājumu ražošanā, kas ievēro katra Pasūtītāja individuālās prasības un vēlmes.

Mēs saprotam, ka mūsu uzņēmuma izaugsmes atslēga ir Pasūtītāja biznesa veiksmīga attīstība.

Mūsu uzņēmuma darbības galvenie mērķi kvalitātes jomā ir:

 • produkcijas ražošana, kas atbilst standartu, tehnisko nosacījumu un Pasūtītāju prasībām;
 • sasniegumi, serviss un tiekšanās uz pastāvīgu produkcijas kvalitātes uzlabojumu.

Uzdevumi kvalitātes jomā:

 • pastāvīga kvalitātes vadības sistēmas pilnveidošana attiecībā uz esošajiem procesiem, kā arī progresīvu tehnoloģiju ieviešana;
 • ekonomisko rezultātu uzlabošana, panākot to ar bezdefektu ražošanas sasniegšanu;
 • personāla kvalifikācijas pastāvīga paaugstināšana;
 • kvalitātes uzlabošana komunikācijā ar Pasūtītājiem, balstoties uz mūsdienu biznesa ētikas vispārējiem principiem.

Metodes norādīto mērķu sasniegšanai ir šādas:

 • rūpīga Pasūtītāju vajadzību izpēte un prognozēšana;
 • precīza atbildības, pilnvaru un sakaru sadale starp uzņēmuma vadību, izpildpersonālu un kontroles personālu;
 • uzticamu izejvielu, materiālu un komplektējošo detaļu piegādāju un apakšuzņēmēju izvēle un radošas sadarbības veidošana ar šiem partneriem ar abpusēji izdevīgiem nosacījumiem;
 • visa „TTS” uzņēmuma personāla apmācību regularitātes un nepieciešamās kvalitātes nodrošināšana;
 • iekšējo kvalitātes sistēmas pārbaužu ieviešana, kas kalpo kā precīzi strādājošs iespējamo ražošanas nepilnību (neatbilstības) brīdinājuma mehānisms;
 • katra darbinieka personīgā atbildība par produkcijas kvalitāti savas kompetences ietvaros; visu darbinieku morālā un materiālā motivācija kvalitātes jomā;
 • tieksme uz atteikšanos no kompromisiem, kas var kaitēt produkcijas kvalitātei;

Savukārt, ekoloģiskās drošības nodrošināšanai uzņēmums:

 • apvienojis apkārtējās vides vadību un biznesa darbības;
 • darbojas saskaņā ar likumos noteiktajām ekoloģiskajām prasībām;
 • uzstādījis mērķus un uzdevumus ekoloģijas jomā;
 • noteicis un kontrolē organizācijas darbības ekoloģiskos aspektus, tādējādi samazinot savu iespējamo ietekmi uz apkārtējo vidi un novēršot piesārņojumu;
 • veic elektroenerģijas, materiālu, ķīmisko vielu, krāsu patēriņa uzskaiti, utilizē taras atkritumus utt.
 • pilnveido savas zināšanas ekoloģisko aspektu vadības jomā, vienlaicīgi veicinot darbinieku pozitīvu attieksmi attiecībā uz šiem aspektiem;
 • regulāri apmāca personālu apkārtējās vides aizsardzības jautājumos;
 • pirms jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanas sākotnēji nosaka to ietekmi uz apkārtējo vidi.

Uzņēmuma vadība ir pārliecināta, ka tikai efektīvi funkcionējoša vadības sistēmas integrācija ir pamats pastāvīgiem produkcijas kvalitātes uzlabojumiem, un pieliks visas pūles, lai izskaidrotu visam uzņēmuma kolektīvam kvalitātes jautājumu risināšanas nozīmīgumu.

Uzkrātās zināšanas un pieredze mūsu iespēju robežās tiks izmantotas pastāvīgai kvalitātes paaugstināšanai, tehnoloģisko procesu pilnveidošanai un resursu ekonomijai, lai tādējādi samazinātu kaitīgo ietekmi uz apkārtējo vidi un nodrošinātu uzņēmuma darbību stingru atbilstību likumu prasībām.